FORGOT YOUR DETAILS?

Zora Ochodnická

PROFESIONÁLNA
TRÉNERKA

Tajný recept mladistvého vzhľadu

PREV
NEXT

O MNE

Nikdy som nezačala piť alkohol, fajčiť ani len piť kávu, či brať lieky a iné chemické prípravky. Aj keď sa na to necítim ale mám už dávno po 50-tke a na svojom tele a na tvári nemám doteraz žiadnu plastickú úpravu ani nič umelé 😊. Som dynamický typ ženy ktorá sa nerada vzdáva. Už za totality som nemala rada vetu: "Nedá sa". Často krát som kvôli tomu mala problémy. Za totality sa neuznávala individualita, naopak, tvrdo sa trestala. Viac krát som prišla o prácu a ostala tkz. na ulici. Prešla som 17-timi profesiami, čo ma nepoložilo ale naopak posilnilo a tak som si vytvorila prácu, ktorá sa stala mojim poslaním aj koníčkom, takže všetko smeruje na pomoc ľuďom.

Keď vidím ako sú potešení z výsledkov, som potešená rovnako. Stala som sa motivačnou trénerkou a poradkyňou v oblasti zdravej výživy, zušľachťovania a udržiavania zdravého a funkčného tela a energie. Spolupracovala som so známymi osobnosťami, medzi inými aj s hercami , spevákmi, politikmi, úspešnými podnikateľmi, celebritami a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pomohla som viac ako 3000 ľuďom schudnúť a prinavrátiť im tak ich fyzickú a psychickú rovnováhu. Mám dve dospelé krásne a šikovné deti, ktoré ma veľmi podporujú a uznávajú.

MOJE PROJEKTY

Som autorkou programu "REŠTART METABOLIZMU" a cvičenia "EFEKT"

Reštart Metabolizmu

Schudnite len z prebytočných tukov a nie z hrude a tváre!

Cvičenie Efekt

Cvičenia, ktroré okamžite spevňujú svalstvo celého tela.

Fit dovolenky na makarskej riviére

Víkendové
pobyty.

AKTUALITY

REŠTART METABOLIZMU

Schudnite len z prebytočných tukov a nie z hrude a tváre! Moja technológia REŠTARTU METABOLIZMU sa skladá z dvoch častí, cvičebnej a z úpravy stravy.

CVIČENIE EFEKT

Z rôznych druhov cvičení som vybrala tie najšpecifickejšie a najlepšie ktoré okamžite spevňujú svalstvo celého tela, odbúravajú prebytočný tuk a nezaťažujú kĺby a chrbticu.

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Zora s.r.o. IČO: 51689235 so sídlom Branisková 1227/4, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  • adresa: Branisková 1227/4, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
  • email: zora@zora.sk
  • telefón: 0907 09 09 11
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  • zaisťujúce marketingové služby
 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci: Zora s.r.o., Branisková 1227/4, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51689235, DIČ: 2120751699.

Kupujúcim je zákazník, ktorý nakupuje tovar na diaľku prostredníctvom tohto internetového obchodu  (ďalej len zákazník).

1. Tovar je možné vyberať a objednávať prehliadaním internetového katalógu na www.zora.sk, telefonicky prostredníctvom tel. čísla na 0907 09 09 11.

2. Kupujúci pri objednávke uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail.

3. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu odoslaný potvrdzujúci email spolu s upresňujúcimi údajmi o objednávke.

4. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní, tovar expedujeme väčšinou do 1 až 7 pracovných dní.

5. Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, kupujúci dáva predávajúcemu právo odovzdať prepravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, adresa a telefón).

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu, prípadne vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6.2. Kupujúci má právo aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo sa netýka:

6.2.1. tovaru uzavretého v ochranných obaloch, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (krémy, sterilné balenia a pod.),

6.3. Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným na adresu zora@zora.sk vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy.

6.4. Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, musí tovar spolu s písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu. Prehlásenie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu, číslo objednávky a čísla bankového účtu pre vrátenie uhradenej sumy. Tovar musí byť spolu s prehlásením doručený na adresu: Zora s.r.o., Branisková 1227/4, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto. Tovar musí byť doručený kompletný, vrátane pôvodného obalu, tovar nesmie byť poškodený a nesmie byť používaný.

6.5. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

6.9. Ustanovenia o práve na odstúpenie od zmluvy sa týkajú len spotrebiteľov podľa zákona na ochranu spotrebiteľa (spotrebiteľom je len fyzická osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).

7. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

8. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

9. Dodanie a prevzatie tovaru

9.1. Tovar sa považuje za prevzatý v momente, keď Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

9.2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

9.3. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

9.4. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

10. Doručenie tovaru

10.1. Tovar môže byť doručený kupujúcemu spôsobom podľa jeho vlastného výberu.

10.1.1. Ceny jednotlivých druhov dopravy sú uvedené na stránke Doprava a platby a kupujúci vidí spôsob a cenu dopravy ešte pred potvrdením objednávky v nákupnom košíku.

10.2. Kupujúci dokončením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s vybraným spôsobom a cenou dopravy.

10.3. Pre tovar, ktorý kupujúci požaduje doručiť od iného štátu než Slovenská republika, budú kupujúcemu ponúknuté osobitné dopravné podmienky. Cenu a dostupnosť jednotlivých druhov dopravy mimo Slovenskú republiku si môže kupujúci pred uzatvorením zmluvy overiť telefonicky alebo e-mailom u predávajúceho.

11. Platba za tovar

11.1. Kupujúci má možnosť výberu viacerých spôsobov platby za tovar. Všetky možnosti platby sú uvedené na podstránke Doprava a platba a kupujúci ich vidí pred dokončením objednávky v nákupnom košíku.

12. Zrušenie objednávky

12.1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

13. Ochrana osobných údajov

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

13.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.zora.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

13.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.zora.sk, pri registrácii na internetovom obchode www. zora.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www. zora.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

13.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

13.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

13.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

13.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

13.7.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

13.7.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

13.8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

13.8.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

13.9. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

13.10. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

13.11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach  prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

13.11.1. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.

14. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra.

15. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

16. Reklamačný poriadok

16.1. Reklamácia tovaru sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a týka sa tovaru, pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho.

16.2. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

16.3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

16.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

16.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

16.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

16.7. Reklamácia sa uplatňuje zaslaním reklamujúceho/cich produktu/ov späť predávajúcemu spolu s priloženou faktúrou, ktorá bola s tovarom doručená kupujúcemu

16.8. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

16.9. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

16.10.  V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

16.11. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

16.12. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

16.13. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú alebo pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

16.14. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

17. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.zora.sk.

18. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

19. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

„VĎAKA TOMUTO CVIČENIU MÁM AJ PO DVOCH DEŤOCH STÁLE PEVNÚ POSTAVU !“

V roku 1994 som sa zoznámila s kalanetikou, cvičebnou zostavou podľa Američanky Callan Pincneyovej. V tom istom roku som sa stala cvičiteľkou tohto cvičebného programu a o rok neskôr som ho popri redaktorskej práci propagovala aj cez mestskú televíziu TV Naša a Infokanál Kabel plus. V roku 1996 po návšteve USA som zostavila vlastný cvičebný program so špeciálnou hudbou, určený na rýchlejšie zdokonaľovanie postavy pre ženy aj pre mužov každej vekovej a váhovej kategórie. Toto cvičenie som niekoľko rokov s úspechom šírila jednak medzi košickými záujemcami prostredníctvom priameho osobného kontaktu, jednak pre celé Slovensko v každodenných pravidelných cvičebných blokoch v rámci relácie Štúdio JOJ a dvojmesačne v článkoch pre odborný časopis Dieťa nielen pre rodičov, ako aj iných súčasných magazínoch a časopisoch ako Eva, Ema, wellness, Cosmopolitan a iné Tak isto som viedla aj rubriku pre tehotné ženy.

Súčasná podoba cvičenia pod názvom EFEKT obsahuje 7 druhov cvičení a výsledkom sú pevnejšie stehná, brucho, zadok a ruky, štíhlejší pás, žiadne bolesti chrbta, väčšia sebaúcta a duševná rovnováha. Najdôveryhodnejším dôkazom toho je fakt, že ja som toto cvičenie neprerušila ani počas môjho druhého tehotenstva.

Toto cvičenie nielen vyskúšali, ale aj odporúčajú:

 • Prim. MUDr. Ľudmila Homindová, ortopéd a ortopedický protetik
 • MUDr. Ladislav Saksun, PhD., gynekológ
 • Jaroslav Horváth, majster sveta v kulturistike
 • Roman Volák, majster sveta v kickboxe

Vďaka svojím znalostiam a skúsenostiam nielen z oblasti športu, ale aj z bývalých profesií (reklamný podnik ERPO, podnik zahraničného obchodu OMNIA Bratislava, cestovné kancelárie OROSTOUR a TRGOTOUR, modelingová agentúra JANUSZ Mníchov, umelecká agentúra STAFF, redakcie televíznych a rozhlasových staníc TV JOJ, Markíza, TV NAŠA, INFOKANÁL, Rádio KIKS a Rádio REGINA) už niekoľko rokov s úspechom organizujem športové, rekondičné, redukčné a relaxačné víkendové pobyty v Tatrách a týždenné pobyty v Chorvátsku. Na víkendy pravidelne pozývam kvalifikovaných odborníkov z oblasti masáží, jogy, aerobiku, spoločenských a latinskoamerických tancov, bojových umení, kozmetiky a zdravého štýlu života.

Z rôznych druhov cvičení som vybrala tie najšpecifickejšie a najlepšie ktoré okamžite spevňujú svalstvo celého tela, odbúravajú prebytočný tuk a nezaťažujú kĺby a chrbticu. Tak sa ku cvičeniu založenom v základe na kalanetike postupne pridali aj nasledujúce prvky: aerobic, tea-bo, posilňovanie s vlastnou váhou, joga, strečing.

Vyskúšajte sami na sebe tento jedinečný cvičebný program EFEKT, ktorý okamžite pracuje do hĺbky svalstva a je vhodný pre každú vekovú aj váhovú kategóriu.

EFEKT je zmes siedmich druhov dynamických cvičení a výsledkom sú pevnejšie stehná, brucho, zadok a ruky, štíhlejší pás, žiadne bolesti chrbta, väčšia sebaúcta a duševná rovnováha. Zakladateľkou tohto cvičenia je košičanka Zora Ochodnická, profesionálna cvičiteľka s 20. ročnou praxou. Toto cvičenie odporúča ortopéd, ženský lekár, psychológ a profesionáli z oblasti športu.

TELO JE VÁŠ SLUHA A NIE VÁŠ PÁN!

Moja technológia REŠTARTU METABOLIZMU sa skladá z dvoch častí, cvičebnej a z úpravy stravy. Rieši ako nadváhu, tak aj uvoľnené svalstvo, či celulitídu, za veľmi krátky čas. Je zostavená s presných údajov, ktorej predchádza vyplnenie osobného dotazníka s otázkami. V cvičebnej zostave  ide o presne cielené cviky na problematické časti tela klienta s určitým  počtom a časom cvičenia podľa potreby, maximálne však zaberú 15 minút.

Ide o špeciálne vyvinuté cviky, ktoré s úspechom používam už 17 rokov a ktoré pracujú do hĺbky svalstva a spevňujú ho za rýchly čas, a tak isto majú spaľovací efekt. Niektoré z nich sa objavujú na DVD 2 avšak ich presný postup a počet zabezpečuje maximálny a veľmi rýchlo viditeľný efekt, ktorý korešponduje s nasledujúcou úpravou stravy.

Cviky sú znázornené  na fotografiách s presným popisom na domáce použitie. V druhej časti zostavy je špeciálna a presná úprava stravy, nie však hladovanie, s účinnou prečisťovacou technológiou organizmu a zrýchlením spaľovania bez zdravotných rizík. Tu nepočítate ani kalórie ani gramy jedál, jete dosť a v čase Vám výhodnom.

Touto úpravou pod mojim dohľadom sa v tele spúšťa hormón, ktorého jedinou funkciou je rýchle spaľovanie prebytočného tuku bez zdravotných rizík. Posledné desaťročia bolo naše telo vystavené dramatickým zmenám v strave ako novodobými konzervantami, umelými sladidlami, zvýrazňovačmi chuti jedál a inými škodlivými látkami. Telo to nedokázalo spracovať a tak sa niektoré funkcie metabolizmu zablokovali. Reštart metabolizmu tento systém odblokuváva a dostáva ho do normálnej funkcie akú si pamätáte , keď ste boli mladší.

Ak dodržíte presný postup, za pár týždňov môžete zhodiť 10 aj viac kíl bez zdravotných rizík a bez jojo efektu. Samozrejme že každý má rôzne nároky, niekto chce schudnúť menej  a niekto viac. Ak sa rozhodnete vrátiť Vaše telo do pôvodného stavu ja Vám v tom pomôžem. Ak ste z Košíc , tak osobným dohľadom a ak ste z ktorejkoľvek časti sveta tak formou ktorú si zvolíte, väčšinou mailom, či mobilom.

Konečný výsledok záleží od Vás a od Vašej vôle niečo so sebou urobiť. V mojej praxi to doteraz zvládol každý kto to chcel. Výhodou programu je aj to , že nemusíte kupovať špeciálnu stravu a nepoužívajú sa tu žiadne chemické , či potravinárske doplnky na chudnutie. Je vhodný pre každú vekovú kategóriu.

Dodržanie takejto zostavy napomáha nielen k zlepšeniu fyzickej kondície, ale odstraňuje aj niektoré zdravotné problémy (ako napr. bolesti hlavy, žalúdka, krčnej chrbtice, krížov, závislosť na sladkom či iných návykových látok a iné).Mizne únava a načerpá sa ohromné množstvo novej energie. Zlepšuje sa krvný tlak a cholesterol. To sú všetko výsledky ktoré sme doteraz dosiahli s mojimi klientmi. Hlavným účelom zostavy je však konečný výsledok na želanie klienta, nech už ide o akúkoľvek nadváhu či iný fyzický problém. V ojedinelých prípadoch je potrebná predbežná konzultácia s lekárom, o ktorej vopred informujem.

Osobná zostava obsahuje  podrobný popis technológie v písomnej forme, ktorá ostáva klientovi na stálo, osobný jedálniček, brožúra cvikov na domáce použitie a tabuľka potravín s inštrukciami ako ju používať a podľa potreby klienta moje dennodenné vedenie.

VÝSLEDKY KLIENTOV

Katka Nagyová

Za 6 týždňov
- 11,8 kg

Lisa z Kanady

Do 2 mesiacov z veľkosti XL na S

Božena Nosková

Za 6 týždňov – 14 cm z pásu a – 8 cm z bokov

Darina Vargová

Do 3 mesiacov
– 14 kg

Mariana Krajníková

Za 2 týždne 9cm z objemu pásu

Veronika Stoláriková

Za 6 týždňov
- 8 kg

PRODUKTY

LATEST PRODUCTS

Katku si veľmi vážim nie len preto, že bola medzi mojimi prvými najhúževnatejšími klientkami spred 13 tich rokov, ale aj preto, že bola veľmi zodpovedná, poctivá a s dodržiavaním môjho programu sa jej podarilo vtedy schudnúť až 17 kíl za 10 týždňov. Nedávno ma kontaktovala, kedy jej telo hodne utrpelo. Aj keď to pre Katku nebolo ľahké, jej odhodlanosť ju zachránila a tak ma znova oslovila. Keďže tento krát sme museli dávať pozor na predošlú diagnózu a zdravotný stav, zvolila som veľmi šetrný program, hlavne na okyslenie organizmu. No a výsledky nedali na seba dlho čakať. Keďže sme pracovali na diaľku, Katka mi pravidelne písala ako postupuje a ako dodržiava program a tu sú jej výsledky:

6.2.2019: 95,3 kg, 13.2.2019: 91,0 kg, 20.2.2019: 89,5 kg, 28.2.2019: 88,0 kg, 7.3.2019: 86,5 kg, 15.3.2019: 85,3 kg, 22.3.2019: 83,5 kg

Keď má niekto nadváhu nie je v skutočnosti sám sebou.

A vedela som, že keď má človek nadváhu, tak to nie je najideálnejšia cesta ako žít šťastne a vyrovnane. Takže tým, že som prechádzala Zorin program som bola schopná prísť nie len o hmotnosť ale aj o nezdravé myšlienky, ktoré nadváhu spôsobili. To bol pre mňa obrovský úspech, lebo som sa stala viac sama sebou!

Nielenže som fyzicky zdravšia, ale duchovne som odstránila akúsi "masku", ktorá ma obmedzovala v mnohých veciach. Výsledkom je viac  šťastia, kontroly nad sebou  a získanie oveľa väčšej  istoty.

Podľa Zorinho programu som stratila 16 kg! Teraz vážim 63,5 kíl  - a hýbe sa to hore dole 1kg podľa toho čo zjem. A to sme zvládli na diaľku, keďže ja som Kanaďanka a na Slovensku som ešte nebola😊 Z  veľkosti 12 (XL) som s dostala do veľkosti 4 (SMALL), čo je úžasné !! Úprava stravy a Zorine špeciálne cvičenie je pre mňa kombinácia, ktorá spôsobila tento zázrak.

Zorka, ďakujem Vám aj Vášmu Reštartu metabolizmu, lebo ma to nakoplo niečo so sebou urobiť. Nemienim byť sluhom svojho tela, to teda nie 😉 máte super slogan !!!

Pod vaším vedením, aj keď na diaľku som schudla mínus 14 cm z obvodu pása, mínus 8 cm z obvodu bokov, mínus 7 cm z obvodu nôh. Každý týždeň mi  išlo dole  1 kilo. 20 minútové cvičenie zvládam veľmi dobre, dosť veľa vecí oblečiem, čo som už dávno odložila.

Prajem všetko dobré, veľa krásnych dní vo Vašej krásnej a zaujímavej  práci. Veľmi pekne Vám ďakujem, Zorka, ste super !!!

Vždy som sa rada o seba starala aby som sa dobre cítila aj v tomto veku. So Zoriným programom som schudla len za 6 týždňov  až 8,5 kg.

Z tukov na chrbte mi zišlo dole až 9 cm a z objemu v páse neuveriteľných 14 cm. Spodné brucho je o 13 cm štíhlejšie. Obliekla som si veci do ktorých som sa skoro 3 roky nezmestila. Do troch mesiacov som mala dole už 14 kíl. Teraz sa udržiavam a robí mi radosť, že som medzi mladšími viac energickejšia a pohyblivejšia.

S programom podľa Zory som schudla 12 kíl a z brucha zhodila 17 cm.

Za Zorou som síce dochádzala z Vranova ale stálo to zato, keďže som už po prvých dvoch týždňoch schudla až 9 cm z objemu pásu a 6 cm z objemu chrbta!!! A stále to ide dolu. Mám viac energie, ľahšie sa mi chodí po schodoch. Dennodenné 15 minútové cvičenie doma ma už ráno naštartuje tak, že deň je hneď krajší a ľahší. Program je veľmi jednoduchý... keď som to dala ja, Ty to tiež dáš.

Jedálniček je upravený aj pre veľmi zaneprázdnených ľudí a čo je najhlavnejšie, nikdy nie som hladná.

Mala som to šťastie spoznať človeka, ktorý ma naštartoval, motivoval a ukázal mi cestu k vytúženej postave. Zoru môžem vrelo odporúčať nielen ako profesionálnu trénerku, ktorá dokonale vie, čo robí, ale aj ako skvelú osobu, ktorej psychická podpora a viera v to, že výsledok sa dostaví ma poháňala vpred! Verila som jej od prvého stretnutia. Sila jej osobnosti zapôsobila.

Je pravda, že to bola pre mňa veľká zmena. Patrila som k ľuďom, ktorí viac uprednostňujú múčne jedlá, a už vôbec si nevedia predstaviť deň bez sladkostí a maškrtenia. Vyskúšala som mnoho diét, ktoré som po pár dňoch vzdala a vďaka jojo-efektu som priberala. Vďaka Zorinmu programu som zistila ako správne kombinovať stravu, ktorá ma zasýti a zároveň obohatí, že stačí 15 minút denne dobre zostaveného cvičenia na mieru a postava sa mi formuje. Ukázala mi cestu, životný štýl, ktorý mi dokonale vyhovuje, aj napriek tomu, že je úplne iný od toho predošlého. Cítim sa podstatne lepšie, zdravšie, šťastnejšie a spokojnejšie. Zmizla chuť maškrtiť, prejedať sa a leňošiť. Teraz milujem svoju dokonalú pleť, ranné cvičenie a pevnú vôľu.

Zore patrí moje veľké ďakujem! 

V záujme lepšej ochrany zdravia prosím plaťte tovar priamym prevodom namiesto dobierky.
Zrýchlite tak dodanie tovaru a zachováte regule zvýšenej hygieny.
Ďakujem

Zora Ochodnická

+421 907 09 09 11
zora@zora.sk
www.zora.sk

FACEBOOK

INSTAGRAM

TOP